Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of bone mineral density among type 2 diabetes mellitus patients in South Karnataka

Asokan Athulya G, Jaganathan Jayakumar, Philip Rajeev, Soman Rino Roopak, Sebastian Shibu Thomas, Pullishery Fawaz

Year : 2017| Volume: 8| Issue : 1 | Page no: 94-98

   This article has been cited by
 
1 Association between glycosylated hemoglobin A1c and bone biochemical markers in type 2 diabetic postmenopausal women: a cross-sectional study
Lianzi Wang,Tao Li,Jiaqing Liu,Xian Wu,Huihui Wang,Xuemei Li,Enjun Xu,Qiuli Chen,Chuan Yan,Huimin Li,Yuanhong Xu,Wei Wei
BMC Endocrine Disorders. 2019; 19(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Associations between bone-alkaline phosphatase and bone mineral density in adults with and without diabetes
Hailing Chen,Jufen Li,Qian Wang
Medicine. 2018; 97(17): e0432
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article