This article has been cited by
1Prorenin receptor acts as a potential molecular target for pancreatic ductal adenocarcinoma diagnosis
Arivajiagane Arundhathi,Wen-Han Chuang,Jen-Kun Chen,Shin-E Wang,Yi-Ming Shyr,Jiun-Yu Chen,Wei-Neng Liao,Hsin-Wei Chen,Yi-Min Teng,Chiao-Chih Pai,Chih-Hong Wang
Oncotarget.2016;7(34)55437
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe