This article has been cited by
1Increased prevalence of self-reported fractures in Asian Indians with diabetes: Results from the ICMR-INDIAB population based cross-sectional study
Parjeet Kaur,Ranjit Mohan Anjana,Nikhil Tandon,Manish Kumar Singh,Viswanathan Mohan,Ambrish Mithal
Bone.2020;135()115323
[DOI]
2Prolonged Hyperglycemia Reduces Elasticity of Type II Diabetic Rat Bone
Hirokazu Yasui,Keita Yano,Yuki Kuzuhara,Masaya Ikegawa,Mami Matsukawa
Calcified Tissue International.2020;107(4)381
[DOI]
3Associations between bone-alkaline phosphatase and bone mineral density in adults with and without diabetes
Hailing Chen,Jufen Li,Qian Wang
Medicine.2018;97(17)e0432
[DOI]
4Association between glycosylated hemoglobin A1c and bone biochemical markers in type 2 diabetic postmenopausal women: a cross-sectional study
Lianzi Wang,Tao Li,Jiaqing Liu,Xian Wu,Huihui Wang,Xuemei Li,Enjun Xu,Qiuli Chen,Chuan Yan,Huimin Li,Yuanhong Xu,Wei Wei
BMC Endocrine Disorders.2019;19(1)e0432
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe