This article has been cited by
1Associations between bone-alkaline phosphatase and bone mineral density in adults with and without diabetes
Hailing Chen,Jufen Li,Qian Wang
Medicine.2018;97(17)e0432
[DOI]
2Association between glycosylated hemoglobin A1c and bone biochemical markers in type 2 diabetic postmenopausal women: a cross-sectional study
Lianzi Wang,Tao Li,Jiaqing Liu,Xian Wu,Huihui Wang,Xuemei Li,Enjun Xu,Qiuli Chen,Chuan Yan,Huimin Li,Yuanhong Xu,Wei Wei
BMC Endocrine Disorders.2019;19(1)e0432
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe